תנאי שימוש באתר
 

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין:
האתר שכתובתו www.nannys.co.il (להלן: "האתר") שבבעלות חברת בסט אדוויס שוקי הון בע"מ

לבין:
כל אדם, גוף ו/או גורם שבחר להיכנס לאתר ו/או לכל עמוד או מדור שלו (להלן: "המשתמש").
כל האמור בהסכם זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחיות גרידא, אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
על-ידי השימוש באתר זה הנך מסכים/ה לכל הכללים, התנאים וההצהרות המובאים לעיל:

התחייבויות המשתמש
תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים לפחות.
הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לצרכיך האישיים בלבד .במידה והמשתמש אינו מעל גיל 18 אז פרסום מודעות והרשמה תהא רק בליווי הורה של הקטין ובאחריות אחד ההורים להעלות מודעה לשלם עבורה בשם הקטין היות והוא משמש אפוטרופוס שלו.
המשתמש מצהיר כי:
- הוא אינו מפרסם באתר מודעה מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרה כלשהי, פרט לשירותים המוזכרים מפורשות בגוף המודעה.
- המידע הנזכר במודעה הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור קוראי המודעות ו/או מכל כוונה אחרת כלשהי.
המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים ,עדכניים, מדויקים ומלאים כנדרש בטפסים המופיעים באתר.
כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות ,מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
המשתמש מודע לכך כי המידע אשר הוא חושף באתר נחשף מרצונו החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר באתר בלבד.
אם יימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו בבעלותך, סוכנות נני'ס שומרת לעצמה את הזכות לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לאתר או למי מהמשתמשים .

הנך מסכים/ה ומאשר כי הפרטים אותם הנך מפרסם באתר, יחשפו בפומבי.
הנך מאשר לסוכנות נני'ס לשלוח אליך כל סוג של דואר אלקטרוני כלשהו לרבות מכתבי שרשרת, דואר-זבל וכדומה.
הנך מתחייב שלא להעביר חומר המכיל "וירוסים" , "פצצות זמן ", "תולעים" או כל חומר אחר שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל . להטריד את משתמשי האתר ע "י פניות באתר, בטלפון, בדואר אלקטרוני או דרך כל פרט התקשרות אחר כלשהו.
הנך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. סוכנות נני'ס רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל, ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת אבטחה כלשהי.

אחריות סוכנות נני'ס
מובהר בזאת כי סוכנות נני'ס לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים הניתנים בו - לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים ע"י האתר תלויה בין היתר בצדדים שלישיים וסוכנות נני'ס אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. האתר אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
האתר אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בו, לרבות צד שלישי.
מובהר בזאת, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), וסוכנות נני'ס אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
השירותים מכילים קישוריות (Links ) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. סוכנות נני'ס אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזאת, כי הצבת קישוריות באתר על ידי סוכנות נני'ס לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של סוכנות נני'ס, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
למען הסר ספק, יובהר כי סוכנות נני'ס אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים ,מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם.
מובהר בזאת, כי לאתר מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן לסוכנות נני'ס אין שליטה על מקורות אלו, לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של סוכנות נני'ס.
סוכנות נני'ס אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. סוכנות נני'ס לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.
המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.
בכל מקרה, סוכנות נני'ס ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמש עצמו, והמשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד סוכנות נני'ס בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידו למערכת.
לא תהיה למשתמש כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי סוכנות נני'ס בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם ,והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד סוכנות נני'ס ו/או כנגד מי מטעמה.
סוכנות נני'ס אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי סוכנות נני'ס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת ,אצל סוכנות נני'ס מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
בשום נסיבות לא תחול על סוכנות נני'ס אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ,עקיף, דמי נזיקין עונשיים ,נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי ,ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ,ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לסוכנות נני'ס או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
האתר אינו אחראי לתנאי העסקתם של העובדים שאותרו דרך האתר. כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין ליחסי עובד-מעביד עפ"י חוקי מדינת ישראל, יהיה בהתאם להבנות ולהסכמות אליהם הגיעו המשתמשים באתר ביניהם וללא כל התערבות או אחריות כלשהי של סוכנות נני'ס.

תכנים באתר
סוכנות נני'ס שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה) להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים ,לרבות אך מבלי לגרוע, במקרה שיובא לידיעתה כי האתרים ו/או התכנים ו/או השימוש בהם נוגד את הוראות הדין ו/או גורם נזק כלשהו לאתר ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או מהווה הפרת זכויות כלשהן של כל אחד מאלה.
המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר את התכנים הבאים:
- כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב ,משמיץ, עוין או פוגע העלול לפגוע ברגשות ובאמונות הציבור- הן לגבי יחידים והן לגבי הציבור בכללותו ו/או כל קבוצה מסוימת בציבור.
- כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו .
- כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל .
- כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של האתר ו/או צד שלישי.
- כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 או משתמש או לקוח של האתר בפרט ו/או לקוחות צד שלישי.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים),סודות מסחריים ,עיצוב ,מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים ,טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש סוכנות נני'ס בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.
אין להעתיק, להפיץ ,לשכפל ,להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי כלשהו את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות ,לפרסם ,לשדר ,להעביר ,למכור ,להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מסוכנות נני'ס.

תשלומים
השימוש באתר ו/או בחלקם של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו לסוכנות נני'ס, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע התשלומים כאמור - בנפרד.
בכל תשלום שהוא, יקבל המשתמש את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט. והיה ויבצע המשתמש תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה המשתמש בעבור תשלום זה ויקבל את כספו חזרה.

הצהרות המשתמש

אישור שמירה ושימוש בנתונים אישיים ואמצעי התקשרות עם המשתמש ישירות.

בסעיף זה נני'ס משמעה נני'ס ו/או בסט אדוויסי ו/או כל חברה בת/אחות/ אם של חברות זו .

אני מאשר בזאת ,שהמידע שנמסר במסגרת האתר נמסר מרצוני ובהסכמתי .

המידע והנתונים ,שמסרתי וכל עדכון שלהם ישמרו במאגרי המידע של נני'ס וישמשו לבחינת ההתקשרות , לניהול המודעות וכל הפעילות השוטפת מול המשתמש ולמתן אפשרות לפנייה של האתר למשתמש עבור הצעת הצעות מעת לעת של מוצרים ו/או שירותים ,שנני'ס וכל החברות הקשורות עימה, כולל דיוור ישיר , פילוח שיווקי וכן יצירת קשר לצורך פנייה בהזמנה של הקשורים עם נני'ס להציע הצעות שיווקיות כולל בתחום הביטוח, המוצרים לילדים ולמשפחה ומוצרים ושירותים נוספים מעת לעת ובהתאם למדיניות האתר והחברה.

נני'ס תהא רשאית להעביר את המידע והנתונים אודותיי לחברות קשורות ,כולל גם לבעל רישיון בתחום הביטוח והפנסיה או מי מטעמו.

אני מסכים , כי בכניסתי לאתר אני מאשר את תקנון השימוש הנ"ל וחלה עלי החובה לקרוא את התקנון ותנאי ההרשמה של האתר ולהודיע לנני'ס אם ברצוני , שלא לקבל הצעות ו/או פניות בהתאם לרשום מעלה.

אני מסכים, כי מידע ונתונים ,שמסרתי ישמשו גם לצורך יצירת הודעת מסר קצר ,דיוור , או כל אמצעי תקשורתי אחר.

אם לא אהיה מעוניין במידע או בפנייה כאמור , אוכל להודיע על כך לנני'ס בכל עת.

תנאי שימוש :

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של נני'ס. האתר נקרא בתנאי שימוש אלה פשוט "האתר". הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם. חלק מהפעולות באתר (לדוגמה, רישום לעלון המשוגר בדואר אלקטרוני למנוייו) כפופים לתנאי שימוש נוספים. במקרה כזה, ביצוע הפעולות הללו יהיה כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהן.


מדי פעם נשנה את תנאי השימוש באתר. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על תנאי השימוש בו. במקרה כזה יעודכנו התנאים כדי לשקף את התכנים החדשים באתר והניסיון שנצבר בהפעלתו. מומלץ אפוא לחזור ולעיין בתנאים אלה מדי פעם. כדי להקל עליך, נציין תמיד בראשם מתי עודכנו לאחרונה.

עשינו מאמץ לכתוב את תנאי השימוש בשפה ברורה ומובנת. אם בכל זאת יש לך שאלה בנוגע לתנאים אלה, נשמח לעמוד לרשותך לצורך תשובה. פרטים בדבר הדרך ליצור אתנו קשר נמצאים בגוף התנאים. לבסוף, תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל הם מיועדים כמובן גם לנשים.

מי מפעיל את אתר
האתר נמצא בבעלותה וניהולה של בסט אדוויס שוקי הון בע"מ. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר.

השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

הגבלות בקישור לאתר
אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין לקשר לאתר מכל אתר הכולל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל חוק או המעודדים עבירה על החוק.

אתרי אינטרנט או יישומי מחשב ותקשורת אחרים רשאים לקשר ולהפנות רק לעמוד כלשהו באתר כפי שהוא (AS IS). בעת קישור כאמור על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש -לדוגמה, בסרגל הכתובת (address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין למודעה, לתמונה או לקובץ גרפי באתר).

מידע באתר
מידע שאנו כותבים ועורכים
באתר תמצא מידע מערכתי המתפרסם מטעם נני'ס, כדוגמת כתבות, מאמרים, מדריכים וכיו"ב. אנו משקיעים מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המידע מדויק רק במידה שהמקורות שעליהם הסתמכנו מדויקים. אפשר גם שהמידע יהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. הקפד אפוא לבדוק את תאריך הפרסום המקורי, המצוין לצד המידע בבירור. אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי ..

תיקון שגיאות
במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו מכל מקור שהוא באתר, אנא הודע לנו מיד באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני המצוינת בכפתור "כתבו אלינו". ככל שהדברים תלויים בנו, נשתדל לברר את הדברים ולתקנם בכל ההקדם.


מדיניות פרטיות
אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. לשם כך אנו מפרסמים מדיניות פרטיות המשקפת את נוהגנו ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. היא מאפשרת לך להיוודע איזה מידע אנו אוספים בעת השימוש באתר ומה אנו עושים בו. אנו ממליצים לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. מדיניות הפרטיות נמצאת בכל עת בכפתור "מדיניות פרטיות", והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

קישורים באתר
במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידנו או על-ידי מי מטעמנו. אנו לא נושאים באחריות להם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. דע שאין באפשרותו לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. אנו איננו שולטים במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננו מפקחים עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

אנו לא מתחייבים שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל .אנו רשאים לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתנו המוחלט.

מי שמוסר מידע לפרסום באתר - ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר - מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע הוא מקנה לנו רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתנו בכל אחד מאתרי האינטרנט של נני'ס ובכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותנו.

הגבלת אחריותה של נני'ס
השירותים והמידע באתרי אתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נני'ס בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. נני'ס אינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.

בפרט, נני'ס אינה נושאת באחריות לדיוקו, עדכניותו ושלמותו של מידע אודות מוצרים ותכשירים באתר. כפי שציינו קודם לכן, מידע זה נמסר לנו מאת היבואנים והספקים של מוצרים ותכשירים אלה ועל אחריותם בלבד. חובה להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים כמו גם בעלון לצרכן המצוי באריזות המוצרים, קודם לרכישתם.

נני'ס לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים.

נני'ס אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי נני'ס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל נני'ס או אצל מי מספקיה.

נני'ס לא נושאת באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

בסעיף זה השם "נני'ס" מקיף גם את , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה של החברה.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את נני'ס בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את נני'ס בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שתמסור לפרסום באתר.

בסעיף זה השם "נני'ס" מקיף גם את , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה של החברה.

שינויים באתר והפסקת השירות
אנו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נני'ס בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. אנו נפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים לפחות שבעה ימים מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק נני'ס את החומר הכלול בו למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

 
כל הזכויות שמורות ל"נני'ס" . האתר אינו אחראי לתוכן המודעות המפורסמות בו.
העתקת תוכנו והפצתו של המידע המופיע באתר אסורה עפ"י כל דין.
עיצוב:
 
Totus Graphics