:נושאים נוספים
זכויות המטפלת
 

הורים רבים המעסיקים מטפלת, כמעט ואינם מודעים כלל לחוקים ולתקנות הכרוכים בהעסקת עובדת משק בית.
אנו מקבלים מידי יום ביומו שאלות ופניות של הורים ומטפלות שמוצאים את עצמם בתסבוכות משפטיות, בסכסוכים ובהתחבטויות הקשורים לקביעת החוק בישראל בעניין העסקת מטפלת.

על מנת לשפוך מעט אור על הנושא ולטפל בחלק גדול מהשאלות הפתוחות שבוודאי יש לכם, אנו מביאים בפניכם את עיקרי החוקים והתקנות הרלוונטיים להעסקת מטפלת, אופר או בייביסיטר לילדים
.

פיצויי פיטורין

במקרה בו מטפלת שעבדה באותו מקום לפחות 12 חודשים, מפוטרת מעבודתה, היא זכאית לפיצויי פיטורין מההורה המעסיק.
גובה תשלום הפיצויים זהה למשכורת חודשית אחת בגין כל שנת עבודה. (לדוגמא: אם מטפלת עבדה במקום אחד 3 שנים מלאות ופוטרה מעבודתה, מגיע לה תשלומי פיצויים ע"ס 3 משכורות חודשיות)
במקרה בו המטפלת עבדה פחות מ-12 חודשים מלאים, היא אינה זכאית לפיצויי פיטורין.

* אם המטפלת עובדת במשרה חלקית, עדיין מגיע לה לקבל תשלום של חודש עבודה, אך באופן יחסי.
לדוגמא: מטפלת שעובדת פעם בשבוע, זכאית למשכורת חודשית- בהתאם לכמות הפעמים שהיא עובדת בחודש (סה"כ 4
ימי עבודה).
* נהוג לחשב את פיצויי הפיטורין עפ"י המשכורת הממוצעת ב-3 חודשי העבודה האחרונים.
* אם הופרשו תשלומים לקרן פנסיה של המטפלת, פיצויי הפיטורין משולמים מקרן הפיצויים של הפנסיה. אם הסכום
בקרן הפיצויים לא מספיק לכסות את כל פיצויי הפיטורין, היתרה תשולם ע"י ההורה.

דמי הבראה
מטפלת שעבדה לפחות 12 חודשים באותו מקום עבודה, זכאית לקבלת דמי הבראה מההורה המעסיק.
שיעור דמי ההבראה הוא כדלהלן:
 5 ימי עבודה בגין שנה הראשונה.
 6 ימי עבודה בגין השנה השנייה והשלישית.
 7 ימי עבודה בגין השנה הרביעית עד העשירית.
תעריף דמי ההבראה מחושב כך:

סך שעות העבודה השבועיות
-------------------------------      X
     306    X   מספר ימי ההבראה   =   התעריף  לתשלום
43
* מטפלת שלא השלימה שנת עבודה (12 חודשים מלאים) במקום עבודתה, אינה זכאית לתשלומי דמי הבראה.

ימי חופש

שנתיים ראשונות- מטפלת במשרה מלאה זכאית ל- 10 ימי חופש בשנה.
שנים 3-4 - המטפלת זכאית ל-11 ימי חופש בשנה.
שנה 5 – המטפלת זכאית ל- 12 ימי חופש בשנה.
שנים 6,7,8 – המטפלת זכאית ל- 17 ימי חופש בשנה.

* למטפלת יש אפשרות לצבור את ימי החופש שלה ולממשם במועד מאוחר יותר לפי תיאום עם ההורה.
* ההורה רשאי להוציא את המטפלת לחופשה מרוכזת במועד שהוא ייקבע, בתנאי שהוא יתאם זאת מראש עם המטפלת וכן
יתחשב בה ובצרכיה.

דמי התשלום לכל יום חופש = שכר יום עבודה. להלן הנוסחה לתעריף יום חופש:
משכורת המטפלת ב- 3 החודשים האחרונים
---------------------------------------------         =   התעריף ליום חופש אחד.  
90     

כמה ימי חופש מגיעים למטפלת במשרה חלקית?
המטפלת זכאית לתשלום ימי חופש באופן יחסי למספר הימים שהיא עובדת, לסך ימי הזכאות שלה.
לדוגמא- מטפלת שזכאית ל- 10 ימי חופש בשנה:
אם היא עובדת במשרה מלאה, היא זכאית לשכר מלא של שבועיים עבודה – סכום של 10 ימי עבודה (א'-ה').
אם היא עובדת רק פעם בשבוע, היא זכאית לשכר יחסי של שבועיים עבודה- סכום של 2 ימי עבודה בלבד.

ימי מחלה
מטפלת שלא תוכל לעבוד בגין מחלה,ישלם לה המעסיק את שכרה לפי הפירוט הנ"ל:
- בגין יום המחלה הראשון,המטפלת לא תקבל כל תשלום מההורה המעסיק.
- בגין היום השני והשלישי להיעדרותה,תקבל המטפלת 35% מסך שכרה היומי.
- בגין היום הרביעי והלאה להיעדרותה,תקבל המטפלת 75% מסך שכרה היומי.
ראוי לציין כי ההורה המעסיק רשאי לדרוש מהמטפלת אישור רפואי הרלוונטי לימי היעדרותה מהעבודה כתנאי לתשלום ימי המחלה.
* מטפלת זכאית ל-18 ימי מחלה בשנה בלבד.
מהיום ה-19 להיעדרותה מהעבודה,היא אינה זכאית לכל תשלום או פיצוי כלשהו.

פנסיה
הורה המעסיק מטפלת לפחות 6 חודשים, מחויב להפריש לה תשלומים לביטוח פנסיוני.
תשלומי הפנסיה יופרשו למטפלת משכרה, בתשלומים חודשיים כדלהלן:

2009 - 5% (1.66% ממשכורת המטפלת / 1.66% ע"ח המעסיק + 1.64% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2010 - 7.5% (2.5% ממשכורת המטפלת / 2.5% ע"ח המעסיק + 2.5% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2011 - 10% (3.33% ממשכורת המטפלת / 3.33% ע"ח המעסיק + 3.34% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2012 - 12.5% (4.16% ממשכורת המטפלת / 4.16% ע"ח המעסיק + 4.18% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2013 - 15% (5% ממשכורת המטפלת / 5% ע"ח המעסיק + 5% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
2014 - 17.5% (5.5% ממשכורת המטפלת / 6% ע"ח המעסיק + 6% הפרשה לפיצויים ע"ח המעסיק)
* אם למטפלת כבר יש ביטוח פנסיוני, ההורה מחויב להפריש לה את תשלומי הפנסיה כבר מהחודש הראשון להעסקתה.
* על המטפלת ליידע את ההורה לאיזו קרן פנסיה להפריש את התשלומים. אם המטפלת לא מיידעת את ההורה על כך,
ההורה רשאי לבחור קרן פנסיה חדשה מקיפה עבורה.
* גיל מינימאלי לתשלומי הפנסיה: 20 (בנים- 21).
* סכום ההפרשה לפיצויים ישמש את ההורה לתשלום פיצויי הפיטורין למטפלת, במקרה שתפוטרי על ידו בעתיד.
אם תתפטרי מיוזמתך, הסכום הנ"ל יישאר בחזקתך בכל מקרה.

החזרי נסיעות
מטפלת שמגיעה בתחבורה למקום עבודתה זכאית להחזרי נסיעות.
יצוין כי ניתן לכלול את החזרי הנסיעות במשכורת חודשית גלובלית או פשוט לקבלם בנפרד.

שעות נוספות
מטפלת שעובדת מעל ל-8 שעות ביום, זכאית לתשלומי שעות נוספות.
התעריף לשעת עבודה נוספת ייקבע עפ"י סיכום מראש בין ההורה למטפלת.

ביטוח לאומי
עפ"י חוק, על המעסיק לשלם למטפלת ביטוח בריאות וביטוח לאומי ע"ס 7.25% ממשכורתה.
2% - מנוכה מהשכר החודשי של המטפלת.
5.25% - משולם ע"י המעסיק.

חובת התשלום והדיווח לביטוח לאומי חלים על ההורה המעסיק.

שאלות נפוצות:
האם מטפלת העובדת בביתה נחשבת לעובדת שכירה המועסקת ע"י ההורה?
לא. מטפלת שעובדת בביתה,אינה נחשבת לעובדת שכירה אלא לעובדת עצמאית.
בהתאם לכך, לא חלים על המטפלת כל ההטבות הסוציאליות החלים על עובדת משק בית לרבות פיצויי פיטורין, דמי מחלה, דמי הבראה וכיו"ב.  
בנוסף לכך, חובת הדיווח והתשלום של הביטוח הלאומי חל על המטפלת – ולא על ההורה.


האם מטפלת שהתפטרה מיוזמתה עדיין זכאית לתשלום פיצויי פיטורין?
לא. מטפלת זכאית לפיצויי פיטורין אך ורק אם הפיטורין באו מיוזמתו של ההורה המעסיק
.

האם מטפלת זכאית לפיצויי פיטורין,אע"פ שהיא פוטרה כיוון שהתינוקות גדלו והם מתחילים ללכת לגן?
כן. בתנאי שהיא הועסקה לפחות שנה אחת ע"י אותו המעסיק.


האם נגרעים למטפלת ימי החופשה שצברה אם היא לוקחת חופש בימי חול המועד וערבי חג?
כן. ימי החופשה שצברה המטפלת בתקופת עבודתה מקוזזים לה בכל ימות השנה למעט ימי שבת וחג.מידע נוסף באתרים:
ביטוח לאומי
הסתדרות העובדים הלאומית
פורטל העובדים
מה הסיכוי
משפטי

האמור לעיל אינו ייעוץ אישי אלא מידע כללי בלבד. יש לעיין בתנאי שימוש של האתר. ייעוץ והכוונה אישית בנושאים אלו אינו במסגרת פעילות האתר.
 
כל הזכויות שמורות ל"נני'ס" . האתר אינו אחראי לתוכן המודעות המפורסמות בו.
העתקת תוכנו והפצתו של המידע המופיע באתר אסורה עפ"י כל דין.
עיצוב: